Полезна информация

Регистрация на домашни любимци

Ред за регистрация на кучета по реда описан в Закона за ветеринарномедицинската дейност
…….
Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1.
(3) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.
(4) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в съответната община.
(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на татуировката или микрочипа.
Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета.
(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
Съгласно Закона за защита на животните:
Чл. 39. Не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Пътуване в чужбина                                                                                                           Всяка държава има вариация в изискванията, най-актуална информация ще получите от тук или от посолството на съответната държава в България.

Хората, които имат домашни любимци, знаят колко е трудно да намерят кой да се грижи за кучето им (или котката), ако им се наложи да пътуват, независимо дали в страната или в чужбина. Хотелите за кучета и котки са добро, но скъпо решение. Затова някои стопани предпочитат да вземат и домашния си любимец, когато тръгват на път.

България е страна, членка на Европейския съюз, така че в рамките на ЕС можете да пътувате със своето куче или котка, но само ако те притежават валиден паспорт, с информация за всички направени ваксини – против бяс и пр.

Информация за хотели в Европа , в които можете да отседнете с домашния си любимец: www.hotdogholidays.com

Изисквания при транспорт на домашен любимец
(активна с текста от секция „Изисквания при транспорт“)

Какво представлява ветеринарномедицинският паспорт, с който домашният любимец да може да пътува безпроблемно в рамките на Европейския съюз?

Ето какво пише за паспорта на домашните любимци в официалния портал на Европейския съюз:
„Пътуването с котка или куче вече е много по-лесно с новия паспорт за домашни любимци на ЕС, който може да ви бъде издаден от всеки ветеринар. Всички котки и кучета трябва да имат паспорт, удостоверяващ наличието на валидна ваксинация против бяс.“

Паспортът за движение на домашни любимци – видове кучета, котки и порове, между държавите-членки на Европейския съюз, се издава по съответния образец и има следните характеристики:

 • Данни за собственика на домашния любимец: трите имена и адрес, вкл. държавата;
 • Описание на животното: име (както е заявено от собственика), вид, порода, пол, дата на раждане, козина (цвят и тип), снимка (не е задължителна);
 • Идентификация на животното: номер на микрочип; дата на поставяне на микрочипа; местоположение на микрочипа – най-добре е микрочипът да отговаря на изискванията на ISO Standard 11784 или 11785, защото в противен случай има вероятност да не може да бъде разчетен при проверка; номер на татуировка и дата на татуиране;
 • Ваксинация против бяс: дата на ваксиниране, производител на ваксината – име на продукта и номер на партидата, датата, до която е валидна ваксината; подпис и официален печат (печат с името, местоработата и номера, с който въпросният лекар е регистриран в Националната ветеринарномедицинска служба);
 • Серологичен тест за бяс (кръвна проба), където е необходимо: следва да се прави в лаборатория, одобрена от ЕС, ветеринарят със сигурност ще е запознат с изискванията;
 • Допълнителен серологичен тест – в случай, че резултатите от първия тест не са били задоволителни;
 • Информация за третиране за кърлежи (в някои страни): вписва се производителят и наименованието на продукта, както и датата на третиране и срокът на действие*;
 • Третиране за ехинококи: отново се отбелязва производителят и наименованието на продукта, както и датата на третиране и срокът на действие*;
 • При пътуване – третирането срещу паразити трябва да бъде направено не по-малко от 24 часа, но не повече от 48 часа, преди домашният любимец да бъде качен и регистриран в транспортното средство;
 • Информация за други ваксинации;
 • Клинични прегледи – удостоверяват, че животното може да издържи съответното пътуване;
 • Легализация: вписва се името на легализиращия орган, датата и се добавят подпис и печат (клеймо);
 • Последната секция може да съдържа допълнителни данни от друго естество, озаглавена е „Други.“

Държави, членки на ЕС: Австрия, Белгия, България,Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия*, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта*, Нидерландия, Обединеното кралство*, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швеция*..

И накрая – паспортът е син на цвят и данните в него се попълват на официалния език на държавата-членка на ЕС, т.е. на български език.

Пътуване с домашен любимец до Обединеното Кралство

За да има право да влезе в Обединеното кралство, кучето (или котката) трябва да отговаря на следните условия:
1. Да има поставен подкожен микрочип—микрочипът трябва да отговаря на изискванията на ISO Standard 11784 или 11785, защото в противен случай има вероятност поставеният чип да не може да бъде разчетен при проверката; трябва да сте сигурни, че чипът, който се поставя на кучето, може да бъде разчетен;
2. Да е ваксинирано против бяс— НОВО! от 01.01.2012г.отпада изискването за серологичен тест на антитела против бяс.При пътуване до Обединеното кралство е необходимо животното да се ваксинира с противобясна ваксина 21 дни преди датата на пътуване няма изключения от това правило, дори домашният ви любимец да е с текуща противобясна ваксина.Ако ваксинацията се поставя на две части, 21 дни се изчисляват от датата на втората ваксина. Период на изчакване не е необходим при последващи пътувания до ОК, ако животното е ваксинирано редовно.Ваксината задължително трябва да е направена след поставянето на чипа. необходимо е следните данни да бъдат записани в паспорта на кучето, когато се прави ваксината:
3. Паспорт – по европейски изисквания с попълнени данни:
Дата на раждане, възраст
Номер на микрочипа, дата и място на поставяне
Дата на ваксиниране с противобясна ваксина
Производител на ваксината, име на продукта
Датата, до която е валидна направената ваксина
Дата на обезпаразитяване за ендопаразити (ехинококи)-само при кучета!
Кръвна проба (серологичен тест)—от 01.12.2011г. НЕ СЕ ИЗИСКВА!
4. Третиране срещу плоски червеи (ехинококи) – важи само за кучета: преди влизане в ОК, всички кучета (включително кучета водачи) трябва да бъдат третирани за плоски червеи. Препарата трябва да бъде приложен от вет. лекар не по-малко от 24 часа и не повече от 120 часа ( 1-5 дни) преди часа на пристигане в ОК.Препаратът трябва да съдържа Praziquantel. Няма изискване за третиране срещу ектопаразити (кърлежи, бълхи).
Ако преди навлизането ви в ОК са изминали по-малко от 24 часа ще трябва изчакате да минат оставащите часове и тогава да преминете с домашния си любимец. Ако са минали повече от 120 часа от третирането ще трябва да го повторите, да бъде записано това в съответния документ и да изчакате пълни 24 часа преди да влезете в ОК.Това може да стане в карантинни помещения.
5. Организирайте пътуването на домашния си любимец с лицензирана транспортна компания по разрешен/одобрен маршрут.